ฉบับที่ 137 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

     เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 นาย กฤษฎากร เกริกกานต์กุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการกิจกรรมค่าย 5 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนามและภาษาเกาหลี ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการกิจกรรมค่าย 5 ภาษา โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องจากพระราชดำริเป็นวิทยากรในการเข้าค่าย ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์