ฉบับที่ 136/2565 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565

    ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  นางสุกัญญา สุภาพ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (TNW EP Open House Academic Competitions) ปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมแข่งขัน 10 รายการ ดังนี้ 1. Impromptu Speech ประเภทเดี่ยว ม.ต้น/ม.ปลาย 2. Spelling bee ประเภทเดี่ยว ม.ต้น/ม.ปลาย 3. Quiz ประเภทเดี่ยว ม.ต้น/ม.ปลาย 4. Singing ประเภทเดี่ยว ม.ต้น/ม.ปลาย 5. Multi skills ประเภทเดี่ยว ม.ต้น/ม.ปลาย 6. Story telling ประเภทเดี่ยว ม.ต้น/ม.ปลาย 7. Math Project ประเภททีม 3 คน ม.ต้น/ม.ปลาย 8. Science Project ประเภททีม 3 คน ม.ต้น/ม.ปลาย 9. Skit ประเภททีม 5 คน ม.ต้น/ม.ปลาย 10. Multimedia Promoting EP Program ประเภททีม 5  คน ม.ต้น/ม.ปลาย โดยจัดการแข่งขัน ณ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์