ฉบับที่ 130 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมและความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ และเพื่อส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมพิธี ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์