ฉบับที่ 127/2565 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

   วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร. เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 1.นางสาวดวงธิดา ทุมกิจจะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.สกลนคร 2.นายธนากร อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. นางสาวพิมพ์จันทร์ อุ่นทะยา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ นายชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ และนายอานนท์ ยุระตา ณ ห้องประชุมห้วยทราย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้คณะครูโรงเรียนธาตุนรายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้  

ภูไททัวร์