ฉบับที่ 126/2565 วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

  วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คู่จังหวัดพัฒนาสกลนคร – นครพนม ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดช ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนครและโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้นายศิริพงศ์ พาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ และดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยากล่าวรายงานในพิธีเปิด ฯ วิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้คือ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน อาจารย์ประจำภาควิชา สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนายขุนทอง คล้ายทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์