ฉบับที่ 126 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลดังนี้

   1. การตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมศึกษา จากทั้งหมด 38 ทีม นักเรียนได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ 

       ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่

       1. นายกองปราบ ทับพิลา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/S

       2. น.ส.ผัสสพร พรหมหากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

     ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 600 บาท ได้แก่

       1. นายธัญกร อังมีพิษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

       2. นายรัฐพงษ์ เกี้ยวฝั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

   2. การวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

       ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่

       1. นายนัฐพงษ์ หันโพธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

       ครูผู้ควบคุมทีม

       1. นางสาวสุพัตรา ภักดีสวัสดิ์
       2. นายชาคริสต์ เลิศเตชะจิรานนท์
       3. นางสาวจันพิจิต ไขยมาศ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

       ในโอกาสนี้ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์