ฉบับที่ 123/2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565

  ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวพิมพ์ จันทร์อุ่นทะยา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะพร้อมด้วยคณะครูในกลุ่มสาระ ฯ ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีและนาฎศิลป์พื้นเมืองขึ้น เพื่อให้ครูและนักเรียนนาฎศิลป์แกนนำมีความรู้ความเข้าใจดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองท้องถิ่นสกลนคร เพื่อให้ครู นักเรียนดนตรีและนาฏศิลป์แกนนำสามารถแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองท้องถิ่นสกลนคร ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน ฯ และนายจันจิตร มันตะ รับหน้าที่พราหม์ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์