ฉบับที่ 113/2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

       วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาโอกาสมาศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ด้านการจ่ายเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ การจัดสรรงบประมาณ งานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์