ฉบับที่ 109/2565 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565

    วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายจำนงค์ ประสานวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบและถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 

     วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในกลุ่มงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสร้างความเข้าใจในการทำงานภายในกลุ่มและหน่วยงาน พร้อมทั้งการสนับสนุนงานต่างๆ ด้านงบประมาณแก่บุคลากรครู และ นักเรียน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์