ฉบับที่ 10 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

   วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนธาตุนารายณ์วทยา ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติตามประกาศนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์