ฉบับที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566

  วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับ นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและคณะ ได้มาให้ความรู้และรณรงค์ให้นักเรียนได้รับวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ที่ยังไม่เคยรับวัคซีน หรือผู้ที่รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน หรือผู้ที่หายจากการป่วยด้วยโควิด 19 นานเกิน 3 เดือน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์